Настоящите общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги се отнасят за всяка една покупко-продажба, направена чрез електронна страница MagicBar.bg, собствeност на “ШАФЪЛ” ООД (наричано за краткост ШАФЪЛ).

Страни по договора са:

1) Търговец: МАГИЯТА Е ИЗКУСТВО ФОНДАЦИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ: 206209101, с адрес: Град София, ж.к “Лев Толстой” бл.54, вх. Г, наричан за кратко търговец, продавач или продавачътъ

2) Всеки потребител, направил електронно изявление за съгласие с общите условия за използване на MagicBar.bg, както и настоящите общите условия при продажба от разстояние, наричан за кратко потребител-купувач.

Предмет на договора

1.1. Продавачът продава, a потребителят-купувач купува, продукт/услуга на цена, изрично посочена за всяка стока поотделно, при индивидуални условия за всяка отделна стока/услуга, и само и единствено в случай, че бъде изпълнено следното задължително условие: извършване на поне 1 покупка общо от всички потребители-купувачи.

1.2. Настоящият договор влиза в сила само и единствено при сбъдване на задължителното условие.

1.3. Рискът от несбъдване на условието се носи от потребителя-купувач.

1.4. Авансово платените суми по офертата са суми, собственост на продавача.

1.5. Начало на оферирането е моментът, от който клиентите могат да закупуват оферираните стоки/услуги, по обявените цени на сайта MagicBar.bg, а край на оферирането е моментът, до който могат да се закупуват оферираните стоки/услуги, по обявените цени – след изтичането на периода за конкретно събитие или липсата на количество от съответна стока.

Общи положения

2.1. Потребителят-купувач се съгласява да заплати авансово посочената в офертата цена, по един от изброените в съответния потребителски интерфейс начини, в момента на съгласяване с условията по договора.

2.2. Продавачът се задължава да достави на потребителя-купувач авансово заплатената стока и/или услуга, при условията, посочени в офертата.

3. В случай, че задължителното условие, предвидено в офертата, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. Търговеца, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, по изрично искане на последния, след представяне на документ, доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата, лихви не се дължат. За съхранението на сумите лихви и възнаграждения не се дължат.

4. Ако при извършване на плащането потребителят-купувач е заплатил допълнителни разноски над стойността на покупко-продажбата, специфични за някои разплащателни механизми, тези разноски са за сметка на потребителя и не се възстановяват. За сметка на потребителя-купувач са и всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума.

5.1. След извършване на авансовото плащане посредством потребителски интерфейс в сайта MagicBar.bg и/или на електронната си поща, потребителят получава разписка/билет с уникален номер, удостоверяваща авансовото плащане и правото на потребителя, при сбъдване на задължителното условие, да получи заплатения от него продукт/услуга. Номерът на разписката/билет се получават по електронен път;

5.2. Потребителят няма право да нанася корекции върху така получената разписка/билет или да променя индивидуалния код;

5.3. В случай, че потребителят нанесе корекции върху разписката/билет-а или промени кода, той носи отговорност за това свое действие съобразно българското законодателство, като наред с това продавачът има право да откаже изпълнение по настоящият договор, като има право да развали договора едностранно поради недоборсъвестност от страна на купувача.

5.4. За да получи стоката/услугата, която е платил, потребителят–купувач е длъжен да представи или да съобщи на продавача данните, индивидуализиращи разписката – „номера на разписката” или „номер на билет”. За предоставяне се брои и съобщението изпратено от платфомрата MagicBar.bg на електронната пощата на търговеца.

5.5. Продавачът е длъжен да провери съобщените му индивидуализиращи данни в електронната система https://MagicBar.bg/ или на електронната си поща и след като се убеди, че конкретната разписка/билет съществува, го маркира в електронната система като успешно ипълнена заявка и предава на потребителя-купувач закупената чрез авансово плащане стока/услуга.

5.6. Право на отказ от договор

(а) Всеки потребител не е получил съответната стока/услуга, има право да се откаже от сключения договор от разстояние за покупка на стока/услуга при условията на авансово плащане. Правото на отказ от договора може да се извърши не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни от нареденото авансово плащане (денят на плащането не се брои), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи освен транзакционните такси за връщане на авансово платената сума.

(б) Във всяка конкретна оферта, търговецът може да посочи други срокове и условия за отказ от договора, които ще са валидни и ще се прилагат в договорните отношения между конкретните страни във връзка с конкретната оферта.

(в) При отказ от договора след изтичане на посочените по-горе срокове, или на срока посочен в конкретната оферта, потребителят дължи на търговеца неустойка за неизпълнение, в пълния размер на авансово платената сума или на част от нея съобразно обявените условия в конкретната оферта. Дължимата неустойка се удържа от авансово платената сума.
При неизпълнение и/или отказ от договора поради настъпили форсмажорни обстоятелства, неустойка не се дължи и авансово платените суми се възстановяват в пълен размер. При отказ от договора по други уважителни причини, настъпили след изтичане на уговорените срокове за отказ, възстановяването на авансово платените суми се урежда между потребителя и търговеца по взаимно съгласие, а при липса на такова – по съдебен ред съгласно общите правила на закона.

(г) Потребителят-купувач е длъжен да изпрати съобщение за направения отказ от договора на търговеца, като може да изпрати такова и на ШАФЪЛ на обявените от тях контакти за връзка. Съобщението е в свободен текст, но следва по недвусмислен начин да изразява решението за прекратяване на конкретен договор по конкретна оферта и най-малко да съдържа имена на потребителя; адрес за кореспонденция и други данни за контакт с потребителя; да посочва номера на издадента разписка; личен профил в MagicBar.bg и банкова сметка с изявление по какъв начин да получи обратно следващата му се сума.

(д) В 14 (четиринадесет) дневен срок от заявения отказ от договора, търговецът е длъжен да възстанови на потребителя авансово платената сума, или на част от нея, ако такава е останала след удръжка от страна на търговеца на евентуално дължимата наустойка за неизпълнение. Транзакционните такси са за сметка на потребителя.

(е) Всеки потребител следва да е наясно, че страни по договора, сключен от разстояние при условие на авансово плащане, посредство уебсайта https://MagicBar.bg/, са офериращият търговец и потребителят купувач, но не и ШАФЪЛ, поради което ШАФЪЛ не носи никакви задължения, нито пък каквато и да било имуществена отговорност, които да произтичат във връзка с упражняването на правото от отказ от договора от страна на потребителя и задължението на търговеца за възстановяване на авансово платени суми. Като Администратор на уебсайта https://MagicBar.bg/, ШАФЪЛ има само възможността, но не и задължението, при поискване на някоя от страните по договора да им съдейства за уреждане на отношенията между тях.

(ж) В тежест на потребителят-купувач е да докаже, че е упражнил правото си на отказ от оговора съобразно изложеното по-горе.

(з) Неустойка при закъснял отказ от договора по тази оферта: 100% от авансово платената сума, освен ако не е посочено друго в страницата на офертата.

6. ШАФЪЛ би следвало да обяви в електронната страница дали е настъпил предвиденият факт и/или събитие, изискван от продавача, като условие да достави оферираната стока и/или услуга, по обявената цена и в определения срок. Счита се, че обявяването е извършено и когато от уебсайта https://MagicBar.bg/ е видно, че се изпълнява “задължително условие” в същата.

7. Потребителят-купувач се задължава да потърси и да получи авансово заплатения продукт/услуга от продавача само и единствено при наличие на условията и в срока, посочени в конкретната оферта;

8. В случай, че потребител-купувач получи билет/разписка, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от продавача в съответнaта оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача.

9. Всеки потребител слева да е наясно, че ШАФЪЛ само и единствено използва електронния си сайт за осигуряване на виртуален контакт между търговци-продавачи и евентуални потребители-купувачи с цел търговия на сроки и/или услуги, поради което всички претенции, свързани с изпълнението на сключените договори за покупко-продажба, с авансово плащане, под условие за сбъдване на задължителното условие, следва да се насочват към продавача.

10. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, потребителят-купувач може да използва сайта ОРС.

11. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат Общите условия за ползване на сайта и разпоредбите на българското законодателство.